CALENDAR

Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết Website

  Chào mừng quý vị đến với Truong THCS Mao Khe 2.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TKB KHỐI 9 NĂM HỌC 2009 - 2010 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 5/10/2009)

  THỨ TIẾT 9D1 9D2 9D3 9D4 9D5 9D6 9D7 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Lý - Ng.Thoa Địa - V.Phương T.Chọn - Tg.Hà Toán - P.Hường Văn - N.Phượng TD - P.Chuyển Văn - Tr.Thủy 3 Địa - V.Phương Văn - T.Hiền Sinh - Hg.Thủy Anh - V.Ngọc TD - P.Chuyển CD - N.Phượng Văn - Tr.Thủy 4 TD - P.Chuyển CD - Ph.Hường Toán - Tr.Thương Văn - H.Mai C.Nghệ - N.Hoan Hóa.Ng.Hoa Địa - V.Phương ...

  TKB KHỐI 8 NĂM HỌC 2009 - 2010 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 5/10/2009)

  THỨ TIẾT 8C1 8C2 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Văn - H.Mai Toán - M.Đức Toán - V.Dung Văn - Đ.Lan Địa - Ng.Hoa CNg - Đg.Thành Toán - Ng.Hạnh 3 CNg - Đg.Thành Nhạc - Hg.Thanh Lý - Ng.Hoan TD - Hg.Thành Văn - H.Mai Toán - M.Đức Sinh - Ng.Hoa 4 Sử - Đ.Lan Anh - Đg.Ngân Nhạc - Hg.Thanh Hóa - Hg.Thủy Anh - V.Ngọc Sử - L.Ninh TD...

  TKB KHỐI 7 NĂM HỌC 2009 - 2010 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 5/10/2009)

  THỨ TIẾT 7B1 7B2 7B3 7B4 7B5 7B6 7B7 2 1 Địa - Ng.Hiền Toán - B.Nga CNg - B.Phượng Văn - T.Mai Văn - M.Nguyệt Văn - Tr.Tâm Toán - V.Linh 2 Anh - Ng.Hoài Toán - B.Nga Họa - Ng.Tình Địa - Ng.Hiền Văn - M.Nguyệt Toán - V.Linh CNg - B.Phượng 3 Văn - T.Mai Anh - Ng.Hoài Sử - Q.Liên Họa - Tr.Tâm TD - Tr.Yến TCh - Tr.Thảo Họa - B.Phượng 4 Văn - T.Mai Sinh - Ng.Liên Anh - Ng.Hoài Sử - M.Nguyệt ...

  TKB KHỐI 6 NĂM HỌC 2009 - 2010 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 5/10/2009)

  THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 2 1 Sử - V.Hồng Anh - M.Hạnh Anh - Tr.Hằng Họa - Ng.Huyền Sinh - V.Duyên Văn - M.Út Toán - P.Nguyên 2 TD - Tr.Yến Văn - V.Hồng Họa - Ng.Huyền CNg - P.Nguyên Toán - T.Hồng TCh - Tr.Thảo Văn - M.Út 3 Địa - Ng.Hiền Văn - V.Hồng TCh - Ng.Tươi Anh - Tr.Hằng Văn - Ng.Tình Sinh - V.Duyên Anh - M.Hạnh 4 Anh - M.Hạnh Sinh - V.Duyên Toán - Hg.Liễu TCh - Ng.Tươi ...

  TKB KHỐI 9 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 7/9/2009

  1902014 THỨ TIẾT 9D1 9D2 9D3 9D4 9D5 9D6 9D7 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Địa - V.Phương TD - P.Chuyển Lý - Ng.Thoa Toán - P.Hường Văn - N.Phượng Toán - Tr.Thương Sử - T.Hiền 3 TD - P.Chuyển Lý - Ng.Thoa Toán - Tr.Thương Anh - V.Ngọc Văn - N.Phượng Địa - V.Phương Anh - Đg.Ngân 4 Sử - Tr.Thủy CD - Ph.Hường Sinh - Hg.Thủy Văn - H.Mai Lý - Ng.Hoan TD - P.Chuyển Địa...

  TKB KHỐI 8 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 7/9/2009

  1901998 THỨ TIẾT 8C1 8C2 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Nhạc - Hg.Thanh Anh - Đg.Ngân Toán - V.Dung Văn - Đ.Lan Văn - H.Mai Anh - V.Ngọc Toán - Ng.Hạnh 3 CNg - Đg.Thành Nhạc - Hg.Thanh Văn - L.Ninh Văn - Đ.Lan Văn - H.Mai Toán - M.Đức TD - Hg.Thành 4 Sử - Đ.Lan Toán - M.Đức Văn - L.Ninh TD - Hg.Thành Anh - V.Ngọc CNg - Đg.Thành Sinh...

  TKB KHỐI 7 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 7/9/2009

  1901961 THỨ TIẾT 7B1 7B2 7B3 7B4 7B5 7B6 7B7 2 1 Địa - Ng.Hiền Họa - Ng.Tình CNg - B.Phượng Anh - Ng.Hoài Văn - M.Nguyệt Văn - Tr.Tâm Toán - V.Linh 2 Anh - Ng.Hoài Toán - B.Nga Họa - Ng.Tình Địa - Ng.Hiền Văn - M.Nguyệt Toán - V.Linh CNg - B.Phượng 3 Văn - T.Mai Toán - B.Nga Anh - Ng.Hoài Họa - Tr.Tâm TD - Tr.Yến TCh - Tr.Thảo Họa - B.Phượng 4 Văn - T.Mai Sinh - Ng.Liên Sử - Q.Liên Sử - M.Nguyệt ...

  TKB KHỐI 6 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 7/9/2009

  1901937 THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 2 1 Sử - V.Hồng Anh - M.Hạnh Anh - Tr.Hằng Họa - Ng.Huyền Sinh - V.Duyên Văn - M.Út Toán - P.Nguyên 2 Sinh - V.Duyên Văn - V.Hồng TD - Tr.Yến CNg - P.Nguyên Họa - Ng.Huyền TCh - Tr.Thảo Văn - M.Út 3 Địa - Ng.Hiền Văn - V.Hồng TCh - Ng.Tươi Anh - Tr.Hằng Toán - T.Hồng Sinh - V.Duyên Anh - M.Hạnh 4 Anh - M.Hạnh TD - Tr.Yến Toán - Hg.Liễu TCh - Ng.Tươi ...

  TKB Khối 6 năm học 2009 - 2010 thực hiện từ ngày 18/8/2009

  1816234 THỨ TIẾT 6A1(V.Hồng) 6A2(N.Phong) 6A3(Ng.Tình) 6A4(Hg.Liễu) 6A5(T.Hồng) 6A6(M.út) 6A7(P.Nguyên) 2 1 Sử - V.Hồng Toán - N.Phong CNg - P.Nguyên Hoạ - N.Huyền Văn - Ng.Tình Văn - M.út Sinh - V.Duyên 2 Sinh - V.Duyên Anh - M.Hạnh Văn - Ng.Tình Toán - Hg.Liễu Anh...

  TKB khối 7 năm học 2009 -2010 thực hiện từ ngày 18/8/2009

  1816231 THỨ TIẾT 7B1(T.Mai) 7B2(B.Nga) 7B3(Q.Liên) 7B4(Ng.Hoài) 7B5(Ng.Liên) 7B6(V.Linh) 7B7(Tr.Tâm) 2 1 Địa - Ng.Hiền Văn - Q.Liên Sinh - Ng.Liên Văn - T.Mai Anh - T.Hằng CNg - B.Phượng Toán - V.Linh 2 Văn - T.Mai Sinh - Ng.Liên Văn - Q.Liên CNg - B.Phượng Nhạc - V.Linh Văn - Tr.Tâm Địa - Ng.Hiền 3 Văn - T.Mai Anh - Ng.Hoài Văn - Q.Liên Toán - L.Anh Sinh - Ng.Liên Văn - Tr.Tâm Anh - T.Hằng ...

  TKB khối 9 năm học 2009 - 2010 thực hiện từ ngày 18/8/2009

  1816218 THỨ TIẾT 9D1(T.Hiền) 9D2(T.Hà) 9D3(T.Thuỷ) 9D4(P.Hường) 9D5(N.Phượng) 9D6(T.Thương) 9D7(Ng.Thoa) 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Toán - T.Hà CD - P.Hường Toán - T.Thương TD - P.Chuyển Sử - T.Hiền Sinh - Hg.Thuỷ Lý - Ng.Thoa 3 CD - P.Hường Lý - Ng.Thoa Văn - T.Thuỷ Văn - H.Mai Văn - N.Phượng TD - P.Chuyển Toán - V.Dung 4 Văn - T.Hiền Sinh - Hg.Thuỷ Văn - T.Thuỷ Hoá - Ng.Hiến Văn - N.Phượng Địa - V.Phương TD...

  TKB Khối 8 năm học 2009-2010 thực hiện từ ngày 18/8/2009

  1794833 THỨ TIẾT 8C1(H.Mai) 8C2(L.Ninh) 8C3(V.Dung) 8C4(Đ.Lan) 8C5(Đ.Sinh) 8C6(V.Ngọc) 8C7(Ng.Hạnh) 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Sử - Đ.Lan Văn - L.Ninh Toán - V.Dung Nhạc - H.Thanh Văn - H.Mai TD - Hg.Thành Toán - Ng.Hạnh 3 Toán - Ng.Hạnh Nhạc - H.Thanh Anh - Đ.Ngân Văn - Đ.Lan Sinh - Đ.Sinh CNg - Đ.Thành TD - Hg.Thành 4 CNg - Đ.Thành Anh - Đ.Ngân Sinh - Đ.Sinh TD - Hg.Thành Anh - V.Ngọc Sử - L.Ninh Lý...

  THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI SÁNG (Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2009)

  942148 THỨ TIẾT 8C1 (T.Hiền) 8C2 (Tg.Hà) 8C3 (L.Anh) 8C4 (P.Hường) 8C5 (N.Phượng) 8C6 (N.Phong) 8C7 (B.Thủy) 9D1 (Tr.Thủy) 9D2 (V.Hồng) 9D3 (Đ.Lan) 9D4 (T.Hồng) 9D5 (V.Dung) 9D6 (Ng.Liên) 9D7 (Hg.Liễu) 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ ...

  THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI CHIỀU (Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2009)

  942114 THỨ TIẾT 6A1 (B.Nga) 6A2 (B.Nga) 6A3 (Q.Liên) 6A4 (Ng.Hoài) 6A5 (M.Út) 6A6 (V.Linh) 6A7 (Tr.Tâm) 7B1 (P.Nguyên) 7B2 (L.Ninh) 7B3 (T.Thương) 7B4 (Ng.Tình) 7B5 (Đ.Sinh) 7B6 (V.Yến) 7B7 (N.Hạnh) 2 1 Lý - Ng.Vân Văn - Q.Liên CD - M.Nguyệt CN - Tr.Tâm Văn - M.Út Toán - V.Linh ...

  THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI CHIỀU

  756429 THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7B1 7B2 7B3 7B4 7B5 7B6 7B7 2 1 Lý-Ng.Vân Văn-Q.Liên CD-M.Nguyệt CNg-Tr.Tâm Văn-M.Út Toán-V.Linh NNg-T.Hằng NNg-V.Ngọc Văn-L.Ninh Văn-T.Mai Toán-T.Thương Toán-P.Nguyên TCh-V.Yến Toán-Ng.Hạnh 2 Hoạ-N.Huyền Văn-Q.Liên CNg-Tr.Tâm Thể-Ng.Vân Toán-V.Yến NNg-T.Hằng Toán-V.Linh Địa-Ng.Hiền NNg-M.Hạnh Toán-T.Thương Sử-M.Nguyệt Toán-P.Nguyên Sinh-V.Duyên TCh-Ng.Hạnh 3 NNg-V.Ngọc CNg-T.Mai Hoạ-N.Huyền TCh-Ph.Thảo Toán-V.Yến CNg-V.Linh Nhạc-T.Thương Toán-P.Nguyên Toán-M.Đức Lý-Ng.Vân Sinh-Đ.Sinh Sử-Ng.Hiền CNg-B.Phượng Sinh-V.Duyên 4 Sinh-V.Duyên Hoạ-N.Huyền Sử-Q.Liên Lý-Hg.Tuyết Thể-P.Nguyên Nhạc-M.Hạnh TCh-Ph.Thảo Sử-M.Nguyệt Toán-M.Đức Sinh-Đ.Sinh Địa-Ng.Hiền TCh-V.Yến Thể-B.Phượng NNg-V.Ngọc 5 Sinh-Đ.Sinh Sử-M.Nguyệt CNg-B.Phượng NNg-M.Hạnh Hoạ-N.Huyền NNg-V.Ngọc Sử-Ng.Hiền 3 1 ...

  THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI SÁNG

  756286 THỨ TIẾT 8C1 8C2 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7 9D1 9D2 9D3 9D4 9D5 9D6 9D7 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Toán - Tg.Hà Địa - Ng.Liên CNg - Ng.Hoan Nhạc - H.Thanh Toán - P.Hường Toán - N.Phong TCh - M.Đức Văn - Tr.Thủy Văn - V.Hồng Văn - Đ.Lan Thể - Hg.Thành Toán - V.Dung Toán - T.Hồng CD...